Klachtenformulier Begraafplaats Groenekerk

Klachtenformulier Begraafplaats Groenekerk

    Reglement Begraafplaats Groene Kerk ARTIKEL 35

    1. Rechthebbenden, belanghebbenden en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats of het nalaten daarvan bij de Stichting een schriftelijke klacht indienen.
    2. De Stichting bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt.
    3. Blijkt de genoemde termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

    *Verplicht veld